Úver4you - súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Klient udeľuje týmto spoločnosti Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. (v tomto článku ďalej len „zákon“) súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava poskytol alebo za trvania zmluvného vzťahu medzi nimi a Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava poskytne (ďalej len „Údaje“), a to pre účely poskytovania finančných služieb v rozsahu predmetu podnikania Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava, obzvlášť potom k plneniu povinností v zmysle zmluvy o úvere a k súvisiacim marketingovým a obchodným účelom.
 2. Klient súhlasí taktiež s tým, aby Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava poskytla tieto Údaje k spracovaniu osobám, ktoré sa na základe inej než pracovnej zmluvy podieľajú na predmete činnosti Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava, (ďalej len „Sprostredkovatelia“) ako aj ďalším zmluvným partnerom, ktoré sú vrátane Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava v tomto článku ďalej označované tiež ako „Prevádzkovatelia“, a to výhradne za účelom uvedeným v ods. 1 tohto článku.
 3. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia a Sprostredkovatelia tieto údaje spracovávajú v rozsahu, v akom im boli zo strany účastníkov zmluvy o úvere poskytnuté v súvislosti s návrhom na uzatvorenie zmluvy či s akýmkoľvek iným právnym vzťahom existujúcim medzi daným účastníkom zmluvy o úvere a príslušným Prevádzkovateľom alebo v rozsahu, v akom ich príslušný Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ zhromaždil v súlade s platnými právnymi predpismi inak a že Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spracováva tieto údaje k nasledujúcim účelom:
  1. k účelu uvedenému v ods. 1 tohto článku,
  2. za účelom jednania o uzatvorení zmluvy a plnenia práv a povinností z uzatvorenej zmluvy,
  3. za účelom oprávneného zverejňovania Údajov v súlade s platnou právnou úpravou,
  4. k poskytovaniu ich mena, priezviska a adresy za účelom ponúkania obchodu a služieb v súlade s právnymi predpismi.
 4. Uvedený súhlas klient udeľuje dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia doby 10tich rokov od zániku všetkých záväzkov či iných právnych vzťahov vzniknutých medzi daným účastníkom zmluvy o úvere a Finance4you, a.s. IČO: 43 906 915, so sídlom: Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava, resp. iným Prevádzkovateľom.
 5. Tento súhlas klient až do splnenia účelu spracovania osobných údajov nemôže odvolať.
Kontaktná infolinka:
0918 883 794
0905 399 021
Požiadať o úver